بررسی جنبه عمومی جرم معاونت در قتل عمد
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: تهران
نام استاد/نام دانشجو : حسین ابراهیم پور