اهداف و مبانی مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزهای دینی
54 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجازات در آرامش و آراستگی زندگی گروهی و سامان دهی پیوندهای افراد آن، راه کاری بایسته و سازوکاری سامان ده به شمار می آید.کاوش درباره چرایی مجازات ، در دو حوزه بررسی زیرساخت ها و نیز دستاوردها و پیام های آن انجام می گیرد که از رویکرد نخست به مبانی و دوم به اهداف یاد می شود.نوشتار حاضر، هر یک از این دو قلمرو را در آیینه اسلام و مکاتب کیفریِ حقوق جزا کاویده است.