جرم پوشی و کرامت انسانی با رویکرد پیام هشت ماده ای امام خمینی
59 بازدید
محل نشر: مجموعه آثار همایش بین المللی امام خمینی (ره)/جلد2/ 1386/ص341
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی