مبانی مجازات در آیینه برخی باورهای دینی و کیفرهای شرعی
52 بازدید
محل نشر: معرفت » اردیبهشت 1387 - شماره 125 »(26 صفحه - از 117 تا 142)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده کاوش در زیرساخت‏های نظری و پایه‏های استوارکننده کیفر در آموزه‏های دینی در دو محور باورهای کلی یا جهان‏بینی و نیز تحلیل مجازات‏های وضع شده در آن، مطرح می‏باشد. مختار بودن انسان، حق بودن مجازات‏های دینی به دلیل پیوند با حقانیت خداوند، در ردیف قضا و قدر الهی جای داشتن جرم و پیامدهای ناشی از آن و نمونه‏هایی از این دست، سیمای نخست این بررسی را سامان می‏بخشند. از سوی دیگر، مقاله به کندوکاو در زوایای گوناگون قصاص در قلمرو محور دوم پرداخته است و در این زمینه، پس از نپذیرفتن دلایل مخالفان همچون به حساب آوردن حق حیات در ردیف حقوق طبیعی و در نتیجه، حق نداشتن جامعه در ستاندن آن، به دفاع از حقانیت این مجازات پرداخته است. کلیدواژه‏ها: مبانی، مجازات، رحمت، بازتاب رفتار، ستاننده حیات، قصاص، مقابله به مثل، خون مسلمان، پیش‏گیری.